Ogólne warunki licencji

Obowiązują od dnia 1.07.2019 r

WARUNKI OGÓLNE 
(„OWL”, „UMOWA”)

 1. Niniejsze ogólne warunki licencji (OWL) stanowią umowę między  Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-123), ul. Oławska 27-29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401249, wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 złotych wpłacony w całości, NIP: 8971779243, REGON: 021761553 (Producent) a Klientem, tj. osobą korzystającą z modułu ALLEGENTO. OWL dotyczą także udostępnianych przez Producenta aktualizacji i usług pomocy technicznej dla ALLEGENTO.
 2. Oprogramowanie ALLEGENTO jest modułem dla oprogramowania Magento i  jest kompatybilne z wersjami 2.1.x, 2.2.x, 2.3.x. 
 3. ALLEGENTO wspomaga obsługę zarządzania ofertami przez Klienta za pośrednictwem platformy handlowej on-line Allegro.pl poprzez automatyzację procesów.
 4. Strony mogą przewidzieć odrębne od OWL warunki licencji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku sprzeczności pomiędzy odrębnymi warunkami licencji a  OWL pierwszeństwo mają odrębne warunki licencji uzgodnione pisemnie przez Strony. 
 5. Klientem jest osoba która nabywa niniejszą licencję.
 6. Niniejsza umowa (OWL) zostaje zawarta poprzez zaakceptowanie jej warunków i zainstalowanie oprogramowania. Przed zainstalowaniem ALLEGENTO Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie  z oprogramowania ALLEGENTO na warunkach w nim określonych. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy należy zrezygnować z instalacji, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania oprogramowania ALLEGENTO w całości lub jakiejkolwiek z jego części.

CHARAKTER LICENCJI

 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Producent udziela Klientowi licencji na zainstalowanie oprogramowania ALLEGENTO na jednej domenie głównej oraz jednej wersji platformy Magento i korzystanie w sposób opisany w niniejszej Umowie, a w tym zakresie także na zwielokrotnianie oprogramowania.
 2. Licencja udzielona  przez Producenta dla Klienta na podstawie OWL jest niewyłączna, nieprzenaszalna. Producent  zastrzega wyłącznie dla siebie prawo do wypożyczania, wynajmowania, leasingu, sublicencjonowania lub w inny dowolny sposób rozpowszechniania i/lub udostępniania oprogramowania ALLEGENTO osobom trzecim, jak również prawo do dokonywania jego zmian, adaptacji i tłumaczeń lub wykonywania na jego podstawie produktów lub usług pochodnych.
 3. Klient nie może przenieść na osoby trzecie ani w całości ani w części swoich praw licencyjnych, które wynikają z niniejszej Umowy. 
 4. Licencję na oprogramowanie Klient uzyskuje po opłaceniu opłaty licencyjnej i uzyskaniu klucza licencyjnego, na czas określony według swojego wyboru w zależności od wybranej opcji cenowej. Licencja wygasa z upływem okresu na który została udzielona, a dostęp Klienta do oprogramowania ALLEGENTO zostaje zdalnie zablokowany, co oznacza, że Klient nie może dalej korzystać z jego funkcjonalności,  ale pozostaje to bez wpływu na rozpoczęcie lub zakończenie aukcji na platformie handlowej Allegro. 
 5. Licencja  zezwala na korzystanie przez Klienta z ALLEGENTO w celach komercyjnych.
 6. Klient korzystający z oprogramowania jest uprawniony do zwielokrotnienia oprogramowania tylko w zakresie koniecznym do jego instalacji oraz używania na dozwolonej liczbie komputerów na zasadach określonych poniżej.
 7. Klient może sporządzić jedną kopię zapasową ALLEGENTO na dysku lub innym nośniku i korzystać z niej wyłącznie w celu zainstalowania tego oprogramowania na komputerze lub serwerze w zakresie dozwolonym na podstawie niniejszej Umowy oraz na okres zgodny z warunkami licencji. 
 8. Prawa autorskie do oprogramowania przez cały czas pozostają wyłączną własnością Producenta lub osoby trzeciej określonej w dokumentacji programu. Nabywca zawierając tą umowę, otrzymuje ograniczoną licencję na użytkowanie oprogramowania. Nabywca oświadcza, że nie będzie podejmował prób dekompilacji, modyfikacji, tłumaczenia i dzielenia na części całości lub fragmentów oprogramowania.
 9. Po wygaśnięciu licencji Klient zobowiązany jest do usunięcia oprogramowania ALLEGENTO.
 10. Naruszenie przez Klienta warunków licencji powoduje jej natychmiastowe wypowiedzenie przez Producenta oraz zablokowanie usługi ALLEGENTO.

DANE

 1. ALLEGENTO nie jest wykorzystywane ani nie służy do przetwarzania danych osobowych. ALLEGENTO nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Klienta za pośrednictwem Magento oraz Allegro.
 2. ALLEGENTO jest instalowane przez Klienta na serwerze na którym jest zainstalowana platforma sprzedażowa Klienta (Magento). 
 3. ALLEGENTO przetwarza zanonimizowane dane dotyczące obrotu realizowanego przez Klienta za pośrednictwem platformy zakupowej MAGENTO.
 4. Producent wykorzystuje przetwarzane dane o których mowa w pkt powyżej wyłącznie w celach statystycznych oraz rozliczeniowych w celu określenia opłaty licencyjnej oraz optymalizacji świadczonej usługi.

OPŁATA LICENCYJNA

 1. Opłata licencyjna jest zależna od obrotu generowanego przez transakcje Klienta na platformie Allegro obsługiwane z wykorzystaniem ALLEGENTO. Przez transakcję obsługiwaną za pośrednictwem ALLEGENENTO rozumie się każdą sprzedaż, tj. aukcję (w tym w opcji kup teraz) zakończoną przez skuteczne złożenie oferty przez nabywcę towaru oferowanego przez Klienta za pośrednictwem platformy handlowej Allegro obsługiwaną z wykorzystaniem modułu ALLEGENTO oraz jej skuteczne zaakceptowanie przez Klienta, niezależnie od późniejszego odstąpienia przez nabywcę od umowy, rozwiązania jej, złożenia reklamacji czy innych podobnych zdarzeń.
 2. Producent oferuje następujące wersje licencji ALLEGENTO:
  • Starter – darmowa do obrotów poniżej 5 000 zł miesięcznie
  • Optimal – prowizja 1,5% od obrotów powyżej 5 000 zł miesięcznie
  • Enterprise – indywidualna prowizja przy obrotach powyżej 100 000 zł miesięcznie
 3. Opłaty licencyjne pobierane są miesięcznie z dołu, w wysokości uzależnionej od obrotu za poprzedni pełen miesiąc kalendarzowy, zgodnie z powyższą tabelą opłat. 
 4. Producent do 3 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu za który opłata jest należna, informuje Klienta o wysokości opłaty licencyjnej oraz przesyła mu fakturę VAT. Klient uiszcza opłatę do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu za który opłata jest należna.
 5. Brak wpływu opłaty licencyjnej w terminie określonym powyżej powoduje automatyczne zablokowanie działania ALLEGENTO.
 6. Producent może w każdej chwili wypowiedzieć umowę licencyjną  ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ALLEGENTO

 1. Opis funkcjonowania oprogramowania ALLEGENTO oraz dane techniczne dotyczące instalacji I obsługi oprogramowania ALLEGENTO są dostępne pod adresem: https://allegento.pl/jak-dziala-allegento/. Aktualizacja tych dokumentów nie stanowi zmiany OWL. 
 2. Oprogramowanie ALLEGENTO jest zabezpieczone przez Producenta przed nielegalnym wykorzystaniem a każdy jego egzemplarz jest zaopatrzony indywidualnym znakiem wodnym.
 3. Producent wprowadza zmiany i aktualizacje oprogramowania ALLEGENTO za każdym razem gdy w związku ze zmianą oprogramowania Allegro zaistnieje taka potrzeba.
 4. Producent nie ingeruje w umowy łączące Klienta z platformą zakupową Allegro. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za przestrzeganie zapisów regulaminów i umów łączących go z Allegro.pl oraz za prawidłowe stosowanie przepisów prawa w stosunkach z  nabywcami towarów, w tym z konsumentami. 
 5.  Klient samodzielnie decyduje o ilości, treści i czasie wystawianych aukcji za pośrednictwem ALLEGENTO. Niniejsza umowa nie nakłada na Klienta obowiązków w tym zakresie.

POUFNOŚĆ

 1. Klient oświadcza, że każda informacja, w której posiadanie może wejść w wyniku naruszenia warunków OWL będzie automatycznie i nieodwołalnie traktowana jako poufna i stanowiąca wyłączną własność Producenta.
 2. Klient dołoży wszelkich starań by odpowiednio chronić i zabezpieczać wszelkiego rodzaju poufne, stanowiące własność Producenta informacje, dotyczące oprogramowania.
 3. Klient nie będzie się starał usunąć z programu żadnych oznaczeń, uwag lub opisów służących do określenia pochodzenia, identyfikacji lub praw własności do oprogramowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Producent oświadcza, że  w okresie obowiązywania licencji, wtyczka ALLEGENTO będzie działała zgodnie z  zasadami opisanymi w niniejszej umowie, z wyłączeniem zaistnienia okoliczności za które Producent nie ponosi odpowiedzialności opisanych w OWL.
 2. Klient zgadza się, że jeżeli Producent naruszy zasady i postanowienia umowy i Producent stwierdzi, że naprawa lub inne działania korygujące nie są możliwe z powodów technicznych lub ekonomicznych, odpowiedzialność odszkodowawcza Producenta jest limitowana wysokością opłat licencyjnych uiszczonych przez Klienta. Licencja nie zezwala Klientowi na automatyczne potrącanie roszczeń skierowanych do Producenta bez zgody Producenta.
 3. Producent nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w następstwie użytkowania oprogramowania lub w następstwie braku możliwości używania oprogramowania oraz również za dowolnego rodzaju szkody przypadkowe, uboczne i pośrednie, wliczając w to utratę zysków lub oszczędności, utratę danych lub utrudnienia w prowadzeniu interesów, nawet jeżeli Producent został powiadomiony o możliwości powstania takich szkód, z zastrzeżeniem, że niniejszej postanowienie jest ograniczone zakresem art.473 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient zgadza się, że odpowiedzialność finansowa Producenta w żadnym przypadku nie może przekroczyć łącznej kwoty opłat licencyjnych zapłaconych przez Klienta. 
 5. W szczególności Producent nie ponosi odpowiedzialności za:
  • incydenty w działaniu ALLEGENTO spowodowane: ingerencją  jakichkolwiek osób (z wyłączeniem osób działających na zlecenie Producenta) w kod źródłowy ALLEGENTO,  zmianą oprogramowania Magento lub Allegro, zmianą w środowisku informatycznym Klienta,
  • incydenty w funkcjonowaniu platform zakupowej Klienta wywołane zmianami w strukturze danych, kodzie źródłowym przez Klienta lub osoby trzecie, 
  • incydenty wywołane działaniem oprogramowania (w tym aktualizacją) i usług osób trzecich, usług serwerowych, metod komunikacji z systemami płatności online, wtyczek do Magento wykonanych przez osoby trzecie,
  • incydenty wywołane działaniami typu DDOS (distributed denial of service) i podobnych, przeprowadzone przez osoby trzecie,
  • zakłócenia w działaniu platformy handlowej Allegro,
  • skutki wyłączenia ALLEGENTO z powodu nieprzedłużenia lub zakończenia licencji,
 6. Korzystanie z ALLEGENTO w sposób który spowodowałby naruszenie jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących  w Polsce przepisów prawa jest zabroniony. W przypadku podejrzenia przez Producenta, że Klient używa ALLEGENTO w sposób powodujący naruszenie przepisów prawa, Producent niezwłocznie zawiesi licencję Klienta i podejmie kroki w celu wyjaśnienia zdarzenia lub rozwiązania umowy z Klientem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Właściwe do rozpoznawania wynikłych z niniejszej umowy sporów są polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Producenta.
 3. Niniejsze warunki licencji stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków Stron w zakresie objętych ich przedmiotem i uchylają wszelkie wcześniejsze ustalenia i uzgodnienia Stron w tym zakresie, z zastrzeżeniem odrębnych warunków licencji uzgodnionych pisemnie przez Strony.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami licencji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.